Küldés folyamatban...

PEKI RESTAURANT Kft.
Visszaélésbejelentési szabályzat

1.) Bevezetés:

A PEKI RESTAURANT üzletvitelét a vállalat megalapítása óta a tisztességes üzletvitel, és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A PEKI RESTAURANT munkatársai a kezdetektől fogva támogatják és vállalják ezt az elkötelezettséget mindennapi feladataik végzése során, így a PEKI RESTAURANT jó hírneve napjainkban is a Társaság egyik legkiemelkedőbb értéke.

A PEKI RESTAURANT Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PEKI RESTAURANT) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján a visszaélések bejelentésének eljárási rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik.

A szabályzat célja:

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a PEKI RESTAURANT visszaélésmegelőzési stratégiáját, továbbá a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, használatára és kezelésére vonatkozó követelményeket és felelősségi köröket.

A Szabályzat célja továbbá, hogy

• a bejelentők a lehető legrövidebb időn belül tegyenek bejelentést az esetleges jogsértésekről,
visszaélésekről,
• biztosítsa a bejelentő védelmét az esetleges retorziók ellen,
• biztosítsa a bejelentő, az érintett személy és a rendelkezésre bocsátott információk bizalmas
kezelését
• biztosítsa a bejelentés hatékony kivizsgálását.

2.) Fogalmak:

Bejelentő: a PEKI RESTAURANT munkavállalója és más személy, aki az integritas@peki.hu e-mail címen vagy a PEKI RESTAURANT, 6000 Kecskemét, Izsáki út 3. postai címen keresztül vagy személyesen a Társaság székhelyén bejelentést tesz.

Bejelentés: a Bejelentő a integritas@peki.hu e-mail címen vagy a PEKI RESTAURANT, 6000 Kecskemét, Izsáki út 3. postai címen keresztül vagy – a integritas@peki.hu címen előzetesen egyeztetett időpontban – személyesen a Társaság székhelyén tett bejelentése.

Bejelentésben Érintett Személy: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal keretében a jogsértést tulajdonítják, vagy akit vagy amit az említett személlyel kapcsolatba hoznak.

Egyéb Személy: a PEKI RESTAURANT-al szerződéses viszonyban álló vagy más olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Integrity Reporting: integritas@peki.hu e-mail címre vagy a PEKI RESTAURANT Kft., 6000 Kecskemét, Izsáki út 3. postai címre küldött vagy személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban tett bejelentés

PEKI RESTAURANT: PEKI RESTAURANT Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 3., Cg: 03-09-107202

3.) Mikor van helye Bejelentésnek?

Amennyiben Ön olyan jogsértést észlel, amelynek orvoslásához méltányolható, jogos érdeke fűződik, vagy olyan magatartást vagy gyakorlatot tapasztal

(i) amely ellentétes a PEKI RESTAURANT Üzletviteli Szabályzatában foglaltakkal (az említett dokumentum megtalálható a peki.hu címen vagy

(ii) amely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb
visszaélés,

kérjük, ossza meg aggályait és észrevételeit velünk az Integrity Reporting-ba történő Bejelentéssel.

4.) Ki tehet Bejelentést?

A PEKI RESTAURANT által foglalkoztatott és az a foglalkoztatott, akinek a fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, valamint a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Jelen esetben foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a PEKI RESTAURANT részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Bejelentést tehet továbbá

a) a PEKI RESTAURANT-al szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
b) a PEKI RESTAURANT tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a PEKI RESTAURANT ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot
is,
c) a PEKI RESTAURANT-al szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
d) a PEKI RESTAURANT-nál tevékenységet végző gyakornok vagy önkéntes,
e) a PEKI RESTAURANT-al az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata
megszűnt.

A Bejelentését komolyan vesszük, a Bejelentéseket a PEKI RESTAURANT minden esetben a megfelelő körültekintés mellett vizsgálja ki. Biztosítjuk, hogy a Bejelentő személyazonossága a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kerül kezelésre a jelen Szabályzatban leírtak szerint.

A Bejelentő a Bejelentés megtételével kijelenti és szavatolja, hogy
a) a Bejelentésben továbbított személyes adatokat jogszerűen kezeli. A Bejelentés nem tartalmazhat olyan személyes adatokat, vagy egyéb információkat, amelyek megismerésére a Bejelentő a hatályos jogszabályok alapján nem jogosult,
b) a Bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő
alappal feltételezi, hogy azok valósak.

5.) A Bejelentés kivizsgálása:

a) A Bejelentés kivizsgálásának megkezdése, a vizsgálat időtartama

Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

A PEKI RESTAURANT a Bejelentést legkésőbb annak kézhezvételét követő hét napon belül visszaigazolja a Bejelentő részére, majd a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. A kivizsgálás eredményéről, és a megtett intézkedésről a PEKI RESTAURANT tájékoztatja a Bejelentőt.
Az írásbeli Bejelentés kézhezvételéről szóló visszaigazolás keretében a Bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a PEKI RESTAURANT a visszaélés-bejelentési rendszer eljárási és adatkezelési szabályairól.

Szóbeli Bejelentés esetén PEKI RESTAURANT teljes és pontos jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát átadja Bejelentő részére, valamint jelen Szabályzatot rendelkezésére bocsátja.
A Bejelentéseket a PEKI RESTAURANT-nál a következő, erre a célra kijelölt, pártatlan személy kezeli: Béres Rita

A Bejelentések kivizsgálásába szükség szerint más PEKI RESTAURANT által foglalkoztatott személy is bevonásra kerül.

A PEKI RESTAURANT nem köteles kivizsgálni

– az olyan Bejelentést, amely azonosíthatatlan Bejelentőtől érkezett;
– a Bejelentést nem erre jogosult személy tette meg;
– a korábban ugyanazon Bejelentő által megtett azonos tartalmú Bejelentés ismételt megtételét;
– az olyan Bejelentést, amelynek valódisága esetén, a közérdek, vagy a PEKI RESTAURANT nyomós magánérdekének sérelme a Bejelentésben Érintett Személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.
Abban az esetben, ha a Bejelentést névtelenül teszik, de később a Bejelentő megadja a nevét és
lakcímét, jogi személy Bejelentő esetén a székhelyét, és törvényes képviselőjének a nevét, ezt új Bejelentésnek kell tekinteni, és a jelen Szabályzatban foglalt határidőket ettől az időponttól kell számítani.

A PEKI RESTAURANT a Bejelentésekről az alábbi tartalommal vezet nyilvántartást:

– a Bejelentő neve
– a Bejelentő lakcíme
– a Bejelentő elérhetősége
– jogi személy nevében tett bejelentés esetén a jogi személy törvényes képviselőjének neve
– a Bejelentés dátuma és időpontja
– a Bejelentés miatt indult eljárás állása

b) A Bejelentésben Érintett Személy értesítése

A kivizsgálás során a Bejelentésben Érintett Személyt a Bejelentésről haladéktalanul értesíteni kell, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó Bejelentésről, a GDPR 14. cikkének megfelelő tartalommal, különösen a GDPR alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben Érintett Személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.
A Bejelentésben Érintett Személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, azonban ekkor is törekedni kell arra, hogy a tájékoztatásra egy hónapon belül kerüljön sor.
A tájékoztatásra csak akkor kerülhet sor a Bejelentést követő egy hónapon túl, amennyiben az valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné a kivizsgálás céljainak elérését.
A Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban
tájékoztatjuk.

c) A Bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok

A Bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon, azaz a PEKI RESTAURANT kivizsgálásban résztvevő munkatársain és adatfeldolgozóin kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a Bejelentésben Érintett Személy tájékoztatása kivételével – a PEKI RESTAURANT nem továbbítja más szervezeti egysége vagy munkatársa részére sem.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján
jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő egyértelműen hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A Bejelentő, azon személy adatait, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, illetve azon személy adatait, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a PEKI RESTAURANT és a kivizsgálásban résztvevő személyek kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelik.

Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem feltétlenül szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, ideértve azt az esetet is, amikor a Bejelentés nem felel meg jelen Szabályzat 3.) pontja i) ill. ii) bekezdésében foglaltaknak, úgy azt a PEKI RESTAURANT – a Bejelentő egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul törli.

A PEKI RESTAURANT abban az esetben is tiszteletben tartja a Bejelentő anonimitás iránti igényét, ha munkahelyi számítógépe használatával teszi meg a Bejelentést, név és elérhetőség megadása nélkül.

d) A rosszhiszemű bejelentés

Tájékoztatjuk, hogy a rosszhiszemű bejelentések jogi következményeket vonhatnak maguk után. A rosszhiszemű bejelentés személyiségi jogi jogsértést, károkozást, vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

• ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
• alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

A PEKI RESTAURANT rosszhiszemű Bejelentés esetén minden szükséges lépést megtesz a rosszhiszemű Bejelentővel szemben a jogi következmények alkalmazásának érdekében, ideértve a rosszhiszemű Bejelentés kivizsgálását és indokolt esetben feljelentést tesz.

6.) Az Integrity Reporting használata:

A integritas@peki.hu e-mail címre vagy a PEKI RESTAURANT Kft., 6000 Kecskemét, Izsáki út 3. postai címen keresztül és személyesen tehető Bejelentés.

A Bejelentésre a PEKI RESTAURANT a integritas@peki.hu e-mail címen keresztül válaszol vagy a PEKI RESTAURANT Kft., 6000 Kecskemét, Izsáki út 3. postai címre küldött levél esetében a levélben megadott címre/e-mail címre, illetve, ha esetlegesen további kérdések merülnek fel, azokat is ezeken a csatornákon keresztül tesszük fel. Szóbeli bejelentés esetén a további kapcsolattartás is lehet szóbeli.

Amennyiben a Bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy Bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét a Bejelentő megadja, úgy a PEKI RESTAURANT dönthet úgy, hogy közvetlenül – az Integrity Reportingon kívül – veszi fel a kapcsolatot a Bejelentővel, azaz közvetlenül tehet fel kérdést, és választ is közvetlenül adhat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Bejelentés névtelenül érkezik, azonban a későbbiekben a Bejelentő úgy dönt, hogy felfedi a személyazonosságát, akkor a személyes adatok bejelentésétől kezdődően számítjuk a válaszadási határidőt, azaz új Bejelentésként kezeljük.

7.) Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelő neve: PEKI RESTAURANT Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 3.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatvédelmi tisztviselő: Héjja Péter
Székhelye: 6000 Kecskemét, Hosszú utca 26
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Héjja Péter
E-mail címe: info@peki.hu

Az adatkezelés célja: az Integrity Reporting fogadása, nyomon követése, a PEKI RESTAURANT által megállapított, a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályok megsértésének bejelentése, a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, az érintett személyek tájékoztatása, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek való megfelelés.

A kezelt adatok köre: a Bejelentő neve, lakcíme és elérhetőségei, (jogi személy nevében tett bejelentés esetén a jogi személy törvényes képviselőjének neve), a Bejelentés dátuma és időpontja, a Bejelentésben szereplő személyes adatok, továbbá a Bejelentés kivizsgálása során keletkezett adatok.
A bejelentés anonim formában is megtehető, ilyenkor a Bejelentő neve, címe és elérhetőségei nem kerülnek kezelésre, kivéve, ha a Bejelentő álnevet, illetve a valós nevéhez nem köthető e-mail címet használ.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ugyanis a PEKI RESTAURANT-nak jogos érdeke fűződik az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló jogszabály betartásához, valamint a visszaélések bejelentésének kivizsgálásához.

Címzettek köre:

a) Az érintett adataihoz a PEKI RESTAURANT kivizsgálást lebonyolító munkatársai férnek hozzá.
b.) Az érintett adatait más harmadik személy részére a PEKI RESTAURANT nem továbbítja.
c.) A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A Bejelentő személyes adatai erre irányuló egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak
nyilvánosságra.

Az adatkezelés időtartama:
a.) Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a Bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a PEKI RESTAURANT törli.

b.) Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem feltétlenül szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a PEKI RESTAURANT haladéktalanul törli.
c.) Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a Bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a Bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között a PEKI RESTAURANT legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárását követő 3 évig őrzi meg.

Adatfeldolgozó:
Név: PEKI RESTAURANT Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 3.
Adatfeldolgozói feladat: adatok kezelése

Az érintett jogai:
Az érintettnek joga van meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:
a) tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;
b) a személyes adatai helyesbítését kérni;
c) a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;
d) a személyes adatkezelés korlátozását kérni;
e) a PEKI RESTAURANT rendelkezésére bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását, továbbá ezen adatoknak a PEKI RESTAURANT által egy másik adatkezelőnek történő továbbítását kérni;
f) tiltakozni a személyes adatainak a PEKI RESTAURANT vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelésével szemben;
g) bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
h) a PEKI RESTAURANT adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a info@peki.hu címen;
i) panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.);
j) bírósági eljárást kezdeményezni.

A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetősége az alábbi linken keresztül hozzáférhető: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A fenti jogok részletesebb leírását megtalálja a PEKI RESTAURANT Adatkezelési Tájékoztatójában, amely elérhető a peki.hu honlapon a következő linken: https://peki.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

8.) Fogyasztói kérdések:

Termékekkel, szolgáltatással kapcsolatos információkkal, kérdésekkel, illetve egyéb jellegű kérdésekkel kapcsolatban kérjük, továbbra is az info@peki.hu email címre írjanak.

9.) Záró rendelkezések:

9.1. Alkalmazott jogszabályok
• 2023. évi XXV. törvény – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) – az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről
• az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személykenek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

10. Hatályba lépés

A jelen Szabályzatot a Társaság ügyvezetője 2023. december 15. napján hagyta jóvá. A hatályba lépés napja: 2023. december 15.

Create your account

Szolnok McDonald's Téglagyári

McDonald's Szolnok, Téglagyári út 30.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Étterem: minden nap 7-22 óra

Drive: minden nap 0-24 óra

Rendelés

    


Állásra jelentkezés

Sajnáljuk! Az általad választott településen jelenleg minden pozíciónk foglalt.

Kérjük, látogass vissza később.

Szolnok McDonald's Thököly

McDonald's Szolnok, Thököly út 51.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Étterem: minden nap 7-22 óra

Drive: minden nap 0-24 óra

Rendelés

    


Állásra jelentkezés

Szekszárd McDonald's Tartsay

McDonald's Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 42.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Étterem: minden nap 7-22 óra

Drive: minden nap 0-24 óra

Rendelés


Állásra jelentkezés

McDonald's Gyöngyös

McDonald's Gyöngyös, Hunyadi János utca 1/1

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Étterem: minden nap 7-22 óra

Drive: minden nap 0-24 óra

Rendelés


Állásra jelentkezés

Kecskemét McDonald's Malom

McDonald's Kecskemét, Korona u. 2.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Minden nap 9-21 óra

Rendelés

    


Állásra jelentkezés

Kecskemét McDonald's Izsáki

McDonald's Kecskemét, Izsáki út 3.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Étterem: minden nap 7-22 óra

Drive: minden nap 0-24 óra

Rendelés

    


Állásra jelentkezés

Kecskemét McDonald's Jókai

McDonald's Kecskemét, Jókai utca 46.

Térkép  |  Útvonaltervező

Nyitva tartás

Minden nap: 7-22 óra

Rendelés

    


Állásra jelentkezés

Peki Restaurant Kft. McDonald's franchise partner - Gyöngyös, Kecskemét, Szekszárd, Szolnok